Leievilkår

1. Beregninger av leie

Leietiden løper fra dagen utstyret sendes ut av utleieren, eller fra avtalt tid og levert tilbake til Ringerike Liftutleie AS. Leietiden beregnes av virkedager, 5 dagers uke. Det belastes ikke leie for helligdager som faller på virkedager, med mindre utstyret er i bruk. Månedsleie, beregnes denne etter 21 virkedager. Driftstans forårsaket av normal slitasje, som utgjør mer enn 10 % av brutto leietid, skal ikke belastes leietaker. (Prisen er fastsatt etter normal arbeidsdag).

2. Utlevering og tilbakelevering

Ansvar og risiko for utstyr beror hos leietaker fra levering til returnert til avtalt sted. Ringerike liftutleie AS plikter å overlevere utstyret rengjort og i full driftsmessig stand, og er ansvarlig for at utstyret ved overlevering er utformet, utstyrt og vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk for det aktuelle utstyr. Bestilt utstyr må hentes til avtalt tid. Det vil i så fall belastes leie fra avtalt hente dag, til avtalen er hevet. Dersom det leverte utstyr avviker fra det som er avtalt, skal leietaker straks underrette utleier, som på sin side kan foreta omlevering eller annen rettelse. Utstyret skal tilbakeleveres i full driftsklar og klargjort stand, fritt for skader. Mangel på utstyr, bortsett fra normal slitasje vil ved tilbakelevering bli utbedret for leietakers regning.

3. Hva leiebeløpet inkluderer

Leien inkluderer følgende ytelser:
 • Forebyggende vedlikehold og sikkerhetsrutiner.
 • Reparasjoner som følge av normal slitasje.
 • Disponering av kapital og investeringsrisiko utstyret representerer.
Leietaker dekker:
 • Utgifter til drivstoff, etterfylling av oljer, etc.
 • Kostnader ved punktering.
 • Transportutgifter.
 • Renhold av utstyr og forebyggende vedlikehold.
 • Utbedring av skader.
 • Forsikring ( evt. Se punkt 4 ).

4. Ansvar, skader og forsikring

Ansvar:
Leietakeren har ansvaret for ting, person og følgeskader som utstyret måtte påføre tredjemann.
Forsikring:
Utstyret er forsikret via utleieren på følgende måter (Forsikringen svarer for):
 • Brann
 • Kaskoskade som uforutsett rammer utstyret som ved levering var fullt driftsferdig. Den er dekket under bruk, forflytting og hvil på anleggs- eller arbeidsplass.
 • Transport.
 • Annet utstyr er dekket av transportskadeforsikring til og fra arbeidssted.
 • Tyveri/innbruddsskader er leietakers ansvar.
 • Leietakeren er økonomisk ansvarlig for leieobjektet er sikret i henhold til forsikringsselskapenes krav til innbruddssikring,ref.B2 krav som gjelder for byggeplass.
Følgende unntak gjøres gjeldende for forsikring
 • Skade forvoldt ved grov uaktsomhet.
 • Skade som skyldes bruk i strid med utleierens forskrift/opplæring.
 • Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av olje, vann etc.
Skader

Ved skader skal utleier underrettes umiddelbart. Når skader er oppstått plikter leietakeren hvis mulig å medvirke til at skaden begrenses.

Premie
Leietakeren belastes 8 % av fakturaverdi til forsikring.
Egenandel ved skader

Leietaker belastes egenandel ved skade. Egenandelen gjelder ved transport, brann, kaskoskade og innbruddsforsikring.

5. Bruk og tilsyn av utstyr

Leietakeren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har opplæring og ferdigheter for å behandle utstyret korrekt og unngå å sette seg selv eller andre for fare. Leietakeren plikter å følge instruksjon vedr. utstyrets bruk. Utstyret må aldri overskride løftekapasitet som er angitt.

Priser som er angitt i prisliste forutsetter bruk i rent miljø. For arbeider som utsetter utstyret for spesielle miljømessige belastninger, må spesielle tiltak gjøres.

For å forebygge unødvendig driftstans, reparasjoner eller at farlige situasjoner skal oppstå som følge av utstyret er gått i stykker, skal leietaker daglig foreta kontroll og sjekk av utstyret. Inspeksjon og vedlikehold kan angis skriftlig.

Dersom utstyret fungerer utilfredsstillende, skal det straks tas ut av bruk. Utleieren skal varsles, slik at feilen kan rettes. Vedlikeholdsrutiner skal avtales, slik at tidspunkt for dette arbeid kan avtales. Leietakeren må ikke utføre modifikasjoner av utstyr, uten forhåndsgodkjenning av utleier.

Utleieren har rett til å inspisere utstyret og hvor dette benyttes under leieperioden.

6. Fremleie

Leietakeren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtalen eller foreta noen rettslige disposisjoner over utstyret.

7. Betalingsbetingelser

Etter nærmere avtale/Kontrakt ved leietakeren.
Etter forfall belastes renter pr. påbegynt måned.

8. Oppsigelse, heving

Utleieforhold uten forhåndsavtalt avtale, kan sies opp med en arbeidsdag varsel. Utleieforhold med forhåndsavtale, løper i avtalt periode, dersom ikke spesielt er avtalt. Dersom leietakeren misligholder sine forpliktelser, unnlater å betale leie eller eventuelle tillegg i rett tid og utstyret behandles ikke etter avtale, kan utleieren heve avtalen. Dette gjelde også dersom leietakeren ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstillende måte.

9. Ansvarsbegrensninger

Utleieren innestår ikke for at det aktuelle utstyret tilfredsstiller leietakerens behov, med mindre dette er spesielt avtalt. Utleieren fraskriver seg ethvert erstatningskrav for tap ved avsavn, ting, person eller følgeskader som dets bruker påfører leietakeren, leietakerens ansatte, brukeren av utstyret eller 3. mann.